Všeobecné obchodní podmínky

Eurofoam BOHEMIA

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1.        Uzavření smlouvy

Pro vznik smlouvy je rozhodující naše písemné potvrzení objednávky či její vyhotovení, podle toho, co nastane dříve. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení odlišná od těchto podmínek musí být v písemné podobě. V každém případě platí tyto všeobecné obchodní podmínky za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží kupujícím. Použití nákupních podmínek kupujícího (objednatele) je možné pouze, pokud jsou výslovně  a písemně prodávajícím akceptovány. Jsme oprávněni kdykoliv uzavřený obchod pojistit úvěrovým pojištěním a zprostředkovat pojistiteli potřebná data.
Součástí kupní smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek.
Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují pod sankcí neplatnosti písemnou formu a přísliby zástupců vyžadují písemné potvrzení dodavatele, jinak dodavatele nezavazují.
Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné.
Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může dodavatel trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním objednatelova závazku.
Podklady připojené k nabídkám slouží pouze jako informace pro kupujícího a musí být na požádání prodávajícího vráceny zpět.

 

2.        Všeobecné podmínky

Pokud objednatel nepřevezme zboží po našem oznámení o připravenosti zboží k odběru, platí okamžik oznámení objednateli o připravenosti zboží k odběru za převzetí zboží. Pokud kupující odmítá zboží převzít i po uplynutí přiměřené dodatečně poskytnuté lhůty, popř. výslovně sdělí, že zboží nechce převzít, či že nemá zájem o naplnění smlouvy v důsledku prodlení, můžeme od smlouvy odstoupit nebo vyžadovat náhradu škody za nedodržení smlouvy. Jako náhradu škody můžeme bez zvláštního dokladu požadovat 20% ceny nedodaného zboží.Uplatnění vyššího nároku na náhradu škody se tímto nevylučuje. Kupujícímu je ponecháno na vůli předložit důkaz, že škoda byla nižší, či že nevznikla vůbec.

Pokud by v souvislosti s výrobou zboží podle údajů kupujícího byla proti nám vznesená žaloba kvůli porušení práva průmyslové ochrany, je kupující povinen nás vyjmout z působnosti.

 

 

II. Nabídka

Údaje uvedené v katalozích, prospektech, oběžnících, inzerátech, vyobrazeních, cenících a v dalších podkladech ohledně rozměrů, váhy, fyzikálního složení, výkonu apod. jsou směrodatné pouze přibližně, ledaže bychom je písemně potvrdili jako závaznou a nedílnou součást naší nabídky. Vhodnost našich materiálů pro konkrétní použití (hlavně v technické oblasti) není garantována. Vyhrazujeme si právo na zlepšení a změny oproti nabídce či prospektům, které nejsou smlouvě na újmu a jsou pro objednatele únosné.

Modely, vzorky, výkresy, popisy a jiné podklady, stejně jako formy a pracovní náčiní, které jsme vyrobili či nechali vyrobit, zůstávají naším majetkem a podléhají autorskému právu, i pokud se objednatel podílel na nákladech. Bez našeho písemného souhlasu se nesmí poskytovat dalším osobám. Po vyžádání platí povinnost podklady vrátit.

Pokud skladujeme formy, pracovní náčiní, modely, vzorky, výkresy apod., které nám dal objednavatel k dispozici, je to na náklady a na vlastní nebezpečí objednavatele.

Pokud vyrábíme podle modelů, vzorků, výkresů a jiných podkladů, které nám dal k dispozici objednavatel, ručí objednavatel za to, že se používání těchto podkladů děje v souladu s právem.

 

 

III. Způsob a rozsah dodávky

 

1.        Dodávka

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí v okamžiku, kdy dodávka opustí závod dodavatele. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, je nám přenechána volba způsobu balení, trasy a způsobu dodání, stejně jako dopravce. Nedáváme záruku nejlevnějšího dodání.

Zapůjčený obalový materiál nám musí objednatel zaslat zpět na naší adresu bez dopravného.

Pokud není dohodnuto jinak, ceny zboží platí při opuštění podniku dodavatele („Ab Werk“, „Ex Works“).

 

2.        Dodací lhůta

Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna kvůli zásahu vyšší moci, či dalším nepředvídaným, mimořádným a nezaviněným událostem, zejm. nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením nebo zpožděním či výpadku subdodávek.

Za takovýchto okolností jsme povinni objednateli písemně sdělit, že k nim došlo.

Pokud vlivem dlouhodobějších výjimečných událostí, které jsou mimo vůli dodavatele, není možné dodávku uskutečnit, je dodavatel osvobozen od povinnosti dodat zboží. Pokud je zpoždění dodávky delší než 2 měsíce, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody v případě zpoždění dodávky či našeho osvobození od povinnosti dodat zboží, pokud byl námi o dlouhodobějších výjimečných událostech, které jsou mimo vůli dodavatele, neprodleně informován.

 

 

IV. Objednávka s postupnou dodávkou

 

Při objednávce s postupnou dodávkou na přesné množství si vyhrazujeme právo objednat materiál na celou zakázku a celou zakázku okamžitě vyrobit. Případné změny objednávky objednavatelem nemůžeme zohledňovat, ledaže by si objednatel výslovně vyhradil písemně právo na změny.

Při objednávce s postupnou dodávkou je objednatel povinen odebrat domluvené množství v průběhu 6 měsíců, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 

 

V. Kalkulace, platba a výhrada vlastnictví

 

1.        Kalkulace

K cenám se, pokud není uvedeno jinak, připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

Ceny jsou uvedeny v CZK / EUR. Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, platí cena ze závodu („Ab Werk“, „Ex Works“) a nezahrnuje balení ani přepravní náklady.

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, platí ceník v okamžiku uzavření smlouvy.

 

2.        Platba

Faktury je nutno uhradit bez prodlení do 14 dní po datu fakturace, pokud není písemně dohodnuto jinak. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet prodávajícího. Případný nárok na slevu nevznikne, nejsou-li splaceny starší splatné pohledávky.

Dohodnuté slevy z ceny zboží i za dopravu se v případě soudního nebo smírčího řízení, konkurzu, při prodlení s platbou a při vymáhání dluhů cestou nuceného výkonu rozhodnutí ruší. Stejné právní důsledky vstupují v platnost 31. den po splatnosti faktury.

Dodavatel si při neexistenci předchozí výslovné dohody vyhrazuje rozhodnutí, zda v jednotlivém případě bude akceptovat směnky, šeky a jiné poukázky. Všechny platební prostředky tohoto druhu jsou přijímány jen v zájmu spolehlivého splnění odběratelova peněžitého závazku. Náklady na diskontování a inkaso jdou k tíži objednatele a jsou splatné okamžitě.

Za včasnou výměnnou předlohu a směnečný protest nepřejímáme žádnou odpovědnost. Zápočet je přípustný pouze s pravomocně stanovenou nebo nespornou pohledávkou, příp. s naším předem uděleným písemným souhlasem.

Uplatnění nároku na zadržovací právo je taktéž zcela nepřípustné, příp. závislé na našem předem uděleném písemném souhlase. Jiná situace nastává pouze, pokud dojde na straně dodavatele k podstatnému porušení povinností dodavatele, nebo pokud se vyskytly v dodávce nedostatky. V posledním případě se může zdržovací právo uplatnit pouze na část dodávky s nedostatky.

Pokud byly dohodnuty zvláštní ujednání ohledně platebních podmínek, je na kupujícím, aby tuto skutečnost prokázal.

Při podstatném zhoršení majetkových poměrů objednatele, v případě směnečného protestu svěřené směny a při prodlení objednatele s placením jakékoliv pohledávky dodavatele je dodavatel oprávněn jednostranně změnit platební podmínky. Dodavatel může zadržet v takových případech i dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.

Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná solventnost kupujícího. Obdrží-li dodavatel po uzavření smlouvy informace, z nichž vyplývá, že záruka obchodního úvěru ve výši vyplývající ze smlouvy není nesporná, nebo že se zhoršily majetkové poměry objednatele, je dodavatel oprávněn odmítnout dodat zboží, dokud nedostane platbu předem nebo zajištění.

U plateb neprovedených včas může dodavatel účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši převyšující o 6% diskontní sazbu ČNB, platnou v den zaplacení pohledávky. Kupujícímu je vyhrazeno právo doložit, že vzniklá škoda na úrocích byla menší či žádná. Naše právo uplatnit náhradu opravdu vzniklé vyšší škody zůstává nedotčeno.

3.        Výhrada vlastnictví

Až do splnění všech s dodávkou spjatých nároků prodávajícího vůči kupujícímu (přičemž platby šekem nebo směnkou jsou splněné teprve jejich proplacením) si prodávající vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží.

Kupující je oprávněn zpracovat a prodávat zboží, pokud zohlední následující ustanovení:

a)    Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení vyrovnávacího nebo konkursního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci firmy zaniká právo kupujícího zpracovat a prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví.

b)    Je-li dodané zboží smíšeno nebo spojeno s jinými předměty, také dodanými s prodlouženou výhradou vlastnického práva, postupuje kupující ke dni uzavření smlouvy o dodávce své vlastnické resp. spoluvlastnické právo k smíšenému předmětu v poměru účetní hodnoty dodaného zboží k účetní hodnotě přidaných předmětů.

c)    Při prodeji zboží pod výhradou vlastnictví třetím osobám je objednatel povinen vyhradit si vůči nim vlastnické právo. Veškeré pohledávky, náležející mu z dalšího prodeje, postupuje předem dodavateli k jejich zajištění, i pokud je zboží zpracováno. Objednatel je zmocněn postoupené pohledávky inkasovat. V jiném případě, tedy je-li dodané zboží smíšeno nebo spojeno s jinými předměty dalších dodavatelů, přísluší prodávajícímu podle bodu b) příslušná část kupní ceny pohledávky.

d)    Prodávající neuplatní postoupenou pohledávku, pokud kupující dodržuje platební podmínky. Kupující je povinen prodávajícímu na vyžádání vyhotovit přesný soupis postoupených pohledávek se jménem a adresou odběratele, s výší jednotlivých pohledávek, s daty faktur atd.; oznámit svým odběratelům postoupení pohledávky a sdělit prodávajícímu všechny potřebné informace potřebné k uplatnění postoupených pohledávek. Kupující je oprávněn inkasovat pohledávky sám, pokud neobdrží od prodávajícího jiný pokyn.

e)    V případě, že se kupující zpozdí s platbami nebo se výrazně zhorší jeho majetkové poměry, zplnomocňuje kupující prodávajícího k informování odběratelů o postoupení pohledávky a vymáhání pohledávky přímo od nich. Prodávající může v tomto případě vyžadovat kontrolu postoupených pohledávek v účetnictví kupujícího.

f)     Výhrada vlastnictví zůstává v platnosti i pokud byly jednotlivé pohledávky zahrnuty do běžné evidence a účetní zůstatek je odsouhlasený.

g)    Přesáhne-li hodnota poskytnutého zajištění dodavatelovy pohledávky celkem o více než 20%, uvolní prodávající plně zaplacené dodávky podle svého výběru.

h)    Zastavení či převedení záruky za zboží s výhradou vlastnictví příp. za postoupené pohledávky je nepřípustné. Platí povinnost okamžitě informovat prodávajícího o zastavení zboží a o zástavním věřiteli.

i)     Kupující je povinen v případě pozastavení plateb okamžitě zaslat prodávajícímu soupis zboží s výhradou vlastnictví, které má ještě k dispozici, i pokud je zpracováno, a soupis pohledávek na poddlužníky spolu s opisy faktur.

j)     Dodavatel je v tomto případě oprávněn převzít zboží s výhradou vlastnictví zpět do své dispozice. Učiní-li tak dodavatel, má to účinky odstoupení od smlouvy, jen když to dodavatel písemně výslovně prohlásí. Dodavatel má právo prodejem tohoto zboží z volné ruky uspokojit své pohledávky.

k)    Objednatel opatruje zboží s výhradou vlastnictví pro dodavatele. Musí ho pojistit proti riziku požáru, krádeže, poškození vodou. Objednatel postupuje svůj nárok na odškodnění pojišťovnou v případě škodné události dodavateli do výše jeho pohledávek.

l)     Práva vyplývající z výhrady vlastnictví a ze všech jmenovaných zvláštních ustanovení platí až do úplného uvolnění závazků, které na sebe vzal prodávající v zájmu kupujícího.

 


VI. Reklamace, záruka a ručení

 

Reklamaci váhy zboží lze uplatnit nejpozději do osmi dnů po přijetí dodávky doporučeným dopisem. Stejná lhůta platí pro reklamaci množství nebo zjevných jakostních vad zboží zjištěných při kontrole dodávky zboží. Na vady, které nebylo možné rozpoznat, poskytujeme záruku pouze, pokud jsou reklamovány do osmi dnů po jejich zjištění / objevení doporučeným dopisem.

Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky kvality zboží poskytujeme náhradní dodávku zdarma. Kupující je oprávněn požadovat při nezdařené či neuskutečnitelné náhradní dodávce podle své volby slevu z ceny nebo zrušení smlouvy.

Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele, při zadlužení při uzavírání smlouvy, při nedovoleném jednání apod.),  je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout objednateli náhradu škody. Výjimkou je nárok na náhradu škody vyplývající z úmyslné hrubé nedbalosti dodavatele. Omezené ručení platí ve stejném rozsahu pro pomoc při plnění závazku smluvně převzatého povinnou osobou stejně jako pro vykonavatel příkazu.